Weekly clean การทำความสะอาดประจำสัปดาห์

  • fill the water in front of display in order to make the display colder หมั่นเช็คน้ำตรางหน้าด้านหน้าตู้ให้มีน้ำอยู่เสมอ จะทำให้เครื่องเย็นขึ้น
  • Clean the frame on the back with water spray to reduce to dust ทำความสะอาดตรงรังผึ้งด้านหลังให้ไม่มีฝุ่น
  • Melt the ice around the machine or close ละลายน้ำแข็งออกบางส่วนหรือปิดตู้เป็นบางครั้ง
  • Clean inside the display at least once a week ทำความสะอาดด้านตู้เย็นอยางน้อยอาทิตย์ละครั้ง

How to melt the ice with machine

  • Open the frame in front and take the black tube out with container for water เปิดเฟรมด้านหน้าแล้วเอาท่อสีดำออกมาตรงที่รองน้ำ เพิ่มให้น้ำที่ละลายออกมาไปท่วมออกนอกตู้
  • Open the fridge from the screw in the side of display เปิดและไขน๊อตตรงด้านข้างตู้
  • Take all the light part up and start melting from the right hand เอาส่วนที่เป็นไฟขึ้นและเริ่มละลายจากด้านขวา
  • Be careful not to burn the foam พยายามอย่าให้ไหม้้
  • Melt all the ice and close back with screw ละลายน้ำแข้งทั้งหมดและปิดด้วยตัวน๊อต